Triage tools op het Alii Platform

Het Alii Platform wordt in een groot aantal zorginstellingen gebruikt om zorgpaden en behandelprotocollen gestructureerd vorm te geven. De infrastructuur van Alii is echter ook zeer geschikt voor het opzetten van triage tools. In dit artikel kijken we naar de mogelijkheden van het Alii Platform voor triage tools en demonstreren we middels een aantal praktijkvoorbeelden wat Alii zo kan betekenen voor zorgorganisaties.

De triage

Triage is het beoordelen van de hulpvraag: met welke urgentie moet welke hulpverlener op wat voor wijze (in welke setting) de patiënt consulteren?
In de praktijk gebeurt dit bijvoorbeeld wanneer een patiënt belt met de huisartsenpost. Of bij een doorverwijzing naar een ziekenhuis of een GGZ-instelling, wanneer bepaald wordt welk zorgpad ingezet wordt.

Het belang van goede triage

Bij een complexe zorgvraag is het lastig te bepalen welke mix aan diagnostiek- of behandelmogelijkheden het best ingezet kan worden. Triage tools kunnen helpen om snel een overzicht te geven welke mogelijkheden passend zijn.
Bij verwijzingen naar specialistische zorg kan de inzet van triage tools een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door het voorkomen van onnodige verwijzingen. Bij urgente telefonische consulten kunnen triage tools helpen om om echte spoed te scheiden van minder urgente zaken, zodat acute zorgcapaciteit beschikbaar blijft voor acute vragen.

Inzet op het Alii Platform

Het Alii Platform is zeer geschikt voor het maken en onderhouden van (digitale) triage tools.
Alle behandelprotocollen op het Alii Platform bevatten namelijk keuzemomenten waarin de behandelaar met patiënt, op basis van patiënt-eigenschappen en -voorkeuren de keuze maken wat het meest passende beleid is. Deze keuzes kennen precies dezelfde inhoudelijke structuur als triage tools. En door triage tools onderdeel te maken van het Alii Platform ontstaan directe koppelingen met behandelprotocollen en richtlijnen, die reeds in gebruik zijn. Triage tools zijn zo geen losstaande instrumenten meer, maar zijn ingebed in de bredere kennisinfrastructuur van de organisatie.

Voor het inrichten van een triage tool op het Alii Platform zijn geen specifieke aanpassingen nodig. Het enige wat nodig is, is het precies definiëren van de criteria en hoe deze worden toegepast. Wanneer dit helder vastligt, doet de techniek van Alii de rest. Vaak bestaan triage tools uit verschillende vragenlijsten waarbij de uitkomst van de eerste lijst bepaalt welke andere vragenlijsten afgenomen moeten worden. Ook dit kan eenvoudig op het Alii Platform gerealiseerd worden. En in combinatie met de verslag functionaliteit van Alii kan eenvoudig een gestructureerd verslag van de triage gecreëerd worden, wat de administratieve lasten vermindert.

Praktijkvoorbeelden

In samenwerking met het Prinses Máxima Centrum realiseert Alii een triage tool die gebruikt wordt voor telefonische triage. Samen met de ouders van het kind worden de klachten en zorgen geïnventariseerd en daar rollen dan de vervolgstappen uit. Deze worden aan de telefoon direct besproken. Het gestructureerde verslag wordt opgeslagen zodat later precies te achterhalen is op basis van welke gegevens tot een bepaald beleid besloten is.

ARBO

Voor een landelijke ARBOdienst realiseren we een triage tool waarmee bepaald kan worden welke ziekgemelde werknemers intensiever begeleid dienen te worden om het ziekteverzuim te beperken. De tool wordt ingezet voordat het eerste gesprek met de ARBO-arts plaatsvindt en alle gegevens uit de tool zijn in te zien voor de arts, zodat deze zijn tijd zo efficiënt mogelijk kan inzetten.

GGZ

Ook in de GGZ ontwikkelen we samen met instellingen triage tools. De kennis van de GGZ-instelling wordt ondergebracht in een triage tool, waarmee de huisarts en de POH-GGZ eenvoudig kunnen bepalen welke patiënten het beste doorverwezen kunnen worden en welke behandelingen reeds ingezet kunnen worden in de huisartsenpraktijk.