Nieuws
GGzE

Pilot Toolkit Suïcidepreventie bij GGzE is een succes

113 Zelfmoordpreventie heeft samen met klinische experts een Toolkit Suïcidepreventie ontwikkeld voor GGZ-professionals. Hiermee krijgen hulpverleners praktische handvaten om de best mogelijke zorg te leveren aan cliënten met suïcidaal gedrag. Volledig in lijn met de richtlijn en nieuwe wetenschappelijke inzichten.

De Toolkit Suïcidepreventie is te vinden op het Alii Platform en kan door instellingen geïmplementeerd worden. GGzE startte een half jaar geleden met een pilot.

Geneesheer-directeur Joris Hendrickx is enthousiast: “Als ik de toolkit gebruik, weet ik dat ik zorgvuldig handel.”

lees verder op de site van GGzE

Novicare

Triage-instrument voor probleemgedrag bij mensen met dementie

In de ouderenzorg is brede medische kennis noodzakelijk voor het aanbieden van goede zorg. Samen met Novicare is Alii bezig met het vastleggen van praktische beleidsregels op het gebied van acuut psychogeriatrisch probleemgedrag.

Deze beleidsregels worden vormgegeven als een interactieve triage tool, die artsen van Novicare zal gaan ondersteunen bij het telefonisch beoordelen en beantwoorden van zorgvragen tijdens de spoeddiensten.

De triage tool is gebaseerd op enerzijds de richtlijn probleemgedrag van Verenso en anderzijds op de kennis en ervaring van Specialisten Ouderengeneeskunde.

lees verder op de site van Novicare

Rapp

RAP-Parkinson project Parkinson op het Alii Platform

In het RAP-Parkinson project werken professionals uit verschillende beroepsgroepen samen aan een integrale paramedische online parkinson richtlijn met beslisondersteuning die altijd actueel en beter en eenvoudiger bruikbaar is in de dagelijkse praktijk. ParkinsonNet is met Alii bezig om een integrale paramedische online parkinson richtlijn te ontwikkelen met beslisondersteuning die altijd actueel en beter & eenvoudiger bruikbaar is in de dagelijkse praktijk

Alii heeft op haar platform een literatuur module ontwikkeld die het volledige proces van richtlijnontwikkeling ondersteunt: van het analyseren van literatuur en het doen van GRADE beoordelingen tot aan het formuleren van aanbevelingen.

De werkgroep is gestart met het schrijven van de overwegingen en aanbevelingen. Het schrijfproces wordt doorlopen tot het tweede kwartaal van 2022. Daarna volgen de feedback- en autorisatie-rondes van de richtlijn en hopen we in het begin van najaar 2022 het product te kunnen lanceren in de praktijk.

Lees verder op de website van ParkinsonNet
Of bekijk de video van het platform

Alii

Nieuwe versie van het Alii Platform

Het Alii Platform is vernieuwd. In de nieuwe versie staat de inhoud nog meer centraal. Tekst, interactieve modellen en flowcharts hebben meer ruimte en zijn daardoor nog makkelijker te gebruiken.

Ook heeft het verwerken van literatuur een duidelijkere plaats gekregen. De nieuwe literatuurflow wordt reeds gebruikt bij het opstellen van de nieuwe parkinsonrichtlijnen en door een internationaal team dat de richtlijnen voor de follow-up van kinderen die kanker hebben overleefd update.

Triage tools

Triage tools op het Alii Platform

Het Alii Platform wordt in een groot aantal zorginstellingen gebruikt om zorgpaden en behandelprotocollen gestructureerd vorm te geven. De infrastructuur van Alii is echter ook zeer geschikt voor het opzetten van triage tools. In dit artikel kijken we naar de mogelijkheden van het Alii Platform voor triage tools en demonstreren we middels een aantal praktijkvoorbeelden wat Alii zo kan betekenen voor zorgorganisaties.

Lees de case study

Nieuws

Parnassia Groep deelt actuele medicatieprotocollen

Parnassia Groep deelt actuele medicatieprotocollen: lees het bericht op Parnassiagroep.nl . Meer informatie over het gebruiken van het formularium in je eigen organisatie? Klik hier

App

Akwa GGZ lanceert vernieuwde app

Akwa GGZ brengt vernieuwde app onder de aandacht: Akwa ggz website en Ggz nieuws

EPD

Go with the flow

Complexe kennis visualiseren kan op verschillen manieren. Binnen Alii gebruiken we graag flowcharts, maar soms zijn er zoveel mogelijkheden dat een interactieve vragenlijst beter werkt. Over deze afweging hebben we een korte case study geschreven, waarbij we specifiek kijken naar de situatie waarin de kennis uit Alii opgeroepen moet kunnen worden vanuit het EPD.

Lees de case study

113

113 Zelfmoordpreventie levert vernieuwde suicidepreventie toolkit op

De afgelopen maanden hebben we samen met 113 Zelfmoordpreventie en professionals uit de GGZ zorg hard gewerkt om de suicidepreventie toolkit nog beter aan te sluiten op de dagelijkse praktijk. Dank aan de teams van GGZ Oost Brabant, GGzE en Rivierduinen die actief hebben bijgedragen!

Een andere verbetering is dat de onderbouwing van elke aanbeveling toegankelijk is. Gebruikers van de toolkit kunnen direct zien wat de bron is van de aanbeveling, en ook de literatuur waar de aanbeveling op gebaseerd is. Lees verder op de site van 113 Zelfmoordpreventie

GGZ Friesland

Psychose protocol GGZ Friesland

Met als startpunt de keuzehulp Psychose van Akwa GGZ, en dus de kennis uit de zorgstandaard, heeft GGZ Friesland in een paar sessies met experts eigen psychose protocollen vastgesteld. Hiermee is de zorgstandaard psychose geïmplementeerd. Daarnaast heeft GGZ Friesland het medicatieprotocol van Parnassia Groep overgenomen, zodat de gehele kennis-set psychose gereed is voor gebruik binnen de organisatie.

App

Nieuwe app met keuzehulpen voor toepassen zorgstandaarden

Akwa GGZ introduceert een gratis app met keuzehulpen voor professionals. De app is ontwikkeld door Alii, in opdracht van Akwa GGZ.

Een keuzehulp ondersteunt professionals met concreet advies voor behandeling en begeleiding en is gebaseerd op de inhoud van de zorgstandaarden. De app heeft keuzehulpen voor de zorgstandaarden ADHD, Angst, Bipolair, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychose en Psychotrauma. De keuzehulpen voor Autisme en Verslaving gaan binnenkort in ontwikkeling en andere standaarden volgen later.

De app GGZ Standaarden is te downloaden in Google Play of in de Appstore. De keuzehulpen zijn ook als desktopversie beschikbaar bij de betreffende zorgstandaard op GGZ Standaarden onder het tabblad ‘Aan de slag’.

Parnassia Groep

Parnassia Groep implementeert keuzehulpen

Parnassia Groep past de keuzehulpen van Akwa GGZ aan naar de specifieke praktijk van de eigen organisatie. Specialismegroepen en zorgprofessionals binnen Parnassia Groep slaan hiermee samen de brug van de kwaliteitsstandaarden naar de zorg.

Parnassia groep werkt al met het Alii Platform voor de ontsluiting van het geneesmiddelenbeleid. Door nu ook de kennis uit de zorgstandaarden middels de keuzehulpen beschikbaar te stellen, ondersteunt Alii de Parnassia Groep in het gehele psychomedische beleid.

Akwa GGZ

Oplevering twee nieuwe keuzehulpen

Samen met Akwa GGZ en enkele professionals hebben we de keuzehulpen voor bipolaire stoornissen en ADHD opgeleverd. Zie onderstaande berichten voor meer informatie. De keuzehulpen voor eetstoornissen en psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen zijn in de maak.
NVDV

NVDV en Alii starten project voor handelingsgerichte richtlijnen

De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) is al enige tijd met Alii in zee voor de publicatie van hun richtlijnen. In deze samenwerking werd de dynamische weergave van de TNM classificatie bij plaveiselcelcarcinoom als waardevol ervaren. We starten nu met een gezamenlijk ontwikkeltraject om te onderzoeken hoe we kennis uit richtlijnen nog toegankelijker kunnen maken.

Twee documenten, één basis

Niet alle informatie uit een richtlijn is voor elke gebruiker relevant. Door deze informatie te herstructureren ontstaan er twee sets gegevens: handelingsgerichte adviezen en de wetenschappelijke onderbouwing. De handelingsgerichte adviezen worden gevisualiseerd in een uitgebreide samenvatting met dynamische beslisregels om zo te komen tot een diagnose- of beleidsadvies. Daarnaast zetten we de Alii kennisinfrastructuur in om deze beslisregels te kunnen presenteren in samenhang met de onderliggende wetenschappelijke onderbouwing.

Meten en evaluatie

De dynamische beslisregels en de interactie met de richtlijn worden continu geëvalueerd op gebruik, zodat we hieruit ook lessen voor de toekomst kunnen gebruiken. De NVDV krijgt inzicht in de aantallen bezoekers, maar ook antwoord op vragen als "Hoe wordt de richtlijn gebruikt?" en "Welke delen worden meer/minder gebruikt?".

113

113 Zelfmoordpreventie en Alii breiden samenwerking uit

In oktober 2020 heeft 113 Zelfmoordpreventie de suïcidepreventie toolkit opgeleverd, deze draait op het Alii Platform. De suïcidepreventie toolkit is geen statische handelingsgerichte set aan instrumenten maar verbetert door gebruik en door het toevoegen van nieuwe wetenschappelijke kennis.

113 Zelfmoordpreventie en Alii hebben hun samenwerking uitgebreid. Het toevoegen van nieuwe wetenschappelijke artikelen gaat ook helemaal via het Alii Platform gebeuren. Dit betekent dat:

  • Reeds bestaande onderbouwing van adviezen, de achterliggende literatuur, wordt ingelezen en ontsloten aan gebruikers
  • Bevindingen uit al uitgevoerde literatuur analyses worden ingeladen en gekoppeld aan de adviezen en vragen van de toolkit
  • Het Alii Platform continu geautomatiseerd artikelen inleest, vanuit Pubmed en/of andere databases die van belang kunnen zijn voor de toolkit.
  • Het Alii Platform 113 Zelfmoordpreventie ondersteunt in het verwerken van literatuur en toevoegen van nieuwe inzichten in de toolkit.
  • 113 Zelfmoordpreventie de gebruikte literatuur eenvoudig kan integreren in de toolkit - zo kunnen gebruikers goed zien waarom de aanbevelingen zijn zoals ze zijn.

Een mooie stap waar nieuwe evidentie en het implementeren van bewezen interventies dichterbij elkaar komen!

Akwa GGZ

Keuzehulp Persoonlijkheidsstoornissen beschikbaar via Alii Platform

Lees meer op de site van Akwa GGZ

Supranet

Suïcidepreventie toolkit gaat naar de praktijk

In het najaar van 2020 heeft 113 Zelfmoordpreventie de suïcidepreventie toolkit opgeleverd. Het doel van de suïcidepreventie toolkit is om behandelaars te helpen bij het herkennen en behandelen van suïcidaliteit. Zie hier voor meer informatie.

Het Alii Platform is de basis voor deze toolkit en via dit platform is het mogelijk dat instellingen de suïcidepreventie toolkit specifiek maken voor de eigen situatie en tegelijkertijd in sync blijven met de updates vanuit 113.

Supranet GGZ heeft de toolkit omarmd en gaat nu met betrokken instellingen onderzoeken hoe de suïcidepreventie toolkit op teamniveau kan helpen om suïcidepreventie te verbeteren. Hierdoor ontstaan team gerichte kennis-sets die ook nog eens afgestemd kunnen worden op de situatie binnen een instelling.

We starten met een pilot in Parnassia Groep en GGZ Rivierduinen. GGzE is voornemens om ook een pilot in hun organisatie te starten. Door in verschillende organisaties en met verschillende type teams deze pilots te doen, krijgen we een steeds beter beeld van de specifieke behoeftes voor ondersteuning bij suïcidepreventie. Dit draagt ook bij aan de doelstellingen van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 die onlangs gelanceerd werd.

Parkinson

Radboud en Alii zetten interactieve richtlijn Parkinson regionaal in

Vol trots presenteren het Radboucumc en Alii een regionale richtlijn die beleidsadviezen geeft voor zowel artsen als verpleegkundigen voor de Ziekte van Parkinson. De richtlijn is volledig interactief en zo opgezet dat hij eenvoudig in de partnerziekenhuizen van het Radboudumc geïmplementeerd kan worden.

dr. Monique Timmer MD, neuroloog in Radboud UMC

Als neurologen van het Radboudumc hebben wij met veel zorg een medische richtlijn voor de Ziekte van Parkinson ontwikkeld. Eén van onze doelstelling is om deze kennis ook regionaal in te kunnen zetten. Met Alii hebben wij daarom deze richtlijn doorontwikkeld tot een volledig interactief document dat diagnose- en behandeladviezen geeft, zich aanpast aan de rol van de zorgverlener én dat eenvoudig in onze partnerziekenhuizen te implementeren is.

PMC

Alii werkt samen met het Prinses Maxima Centrum voor de Kinderoncologie aan het verbeteren van de actualiteit, toegankelijkheid en praktische bruikbaarheid van de LATER richtlijn follow-up na kinderkanker. ZonMw ondersteunt dit project middels een subsidie.

Om optimale zorg te leveren voor survivors van kinderkanker hebben Prof Leontien Kremer en Dr Renee Mulder samen met Amerikaanse collega’s de International Late Effects of Childhood Cancer Guideline Harmonization Group (IGHG) opgezet om gezamenlijk richtlijnen te maken. Binnen deze internationale richtlijnen wordt kennis samengevat en worden aanbevelingen geformuleerd voor survivorship care samen met internationale partners. Het is essentieel dat deze richtlijnen up-to-date zijn met de nieuwste evidence.

Prof. dr. L. Kremer en Dr. R. Mulder van het Prinses Máxima Centrum zijn verantwoordelijk voor de methodologische support van deze guidelines. In dit ZonMw project ontwikkelt Alii middels het Alii Platform "living guidelines". Vanuit het Alii Platform zullen de (aanpassingen van de) aanbevelingen gestuurd worden naar de IGHG-richtlijn werkgroep zodat de IGHG-richtlijn op een efficiënte manier up-to-date wordt gehouden. Daarbij zal er een bericht gaan naar de nationale LATER-richtlijn als aanpassingen nodig zijn. De uiteindelijke aanbevelingen zullen gemaakt worden in samenwerking met zorgprofessionals, survivors en richtlijn methodologen.

Een mooi 2021!

Alii wenst u een mooi 2021

AKWA

Alii werkt samen met Akwa GGZ aan keuzehulpen voor professionals

Afgelopen jaar heeft Alii in opdracht van Akwa GGZ, samen met experts uit het ggz-veld, keuzehulpen en een app ontwikkeld. We zijn erg verheugd om dit in 2021 te mogen voortzetten! Doel van de samenwerking is om de implementatie van de ggz-zorgstandaarden te ondersteunen. Dit doen we door keuzehulpen voor professionals te ontwikkelen.

Advies voor behandeling

De keuzehulpen zijn een hulpmiddel voor de professional om de zorgstandaarden toe te passen in de dagelijkse praktijk. De professional kan met de keuzehulp de problematiek van de patiënt omschrijven, waarna het hulpmiddel voorziet in een richtinggevend advies voor behandeling. De keuzehulp leidt stapsgewijs langs vragen die gaan over patiëntkenmerken en waar mogelijk ook patiëntvoorkeuren. Op basis van de geselecteerde antwoorden volgen adviezen voor behandeling die de patiënt en behandelaar samen kunnen bespreken. Zo ondersteunt de tool bij het patiëntgesprek en het proces van ‘samen beslissen’.

Ontwikkeling keuzehulpen per zorgstandaard

Er zijn drie keuzehulpen ontwikkeld voor de zorgstandaarden Angstklachten en angststoornissen, Psychose en Persoonlijkheidsstoornissen. Deze keuzehulpen zijn positief ontvangen door ggz-professionals en daarom is besloten deze middelen ook voor andere zorgstandaarden te ontwikkelen. Momenteel werken we aan de keuzehulpen voor ADHD en Bipolaire stoornissen. In 2021 voegen we keuzehulpen toe voor de zorgstandaarden Autisme, Eetstoornissen, Verslaving, SOLK, Psychotrauma en Depressieve stoornissen.

Waar vind je de keuzehulpen

De keuzehulpen zijn beschikbaar op GGZ Standaarden bij de betreffende zorgstandaard. Daarnaast worden de keuzehulpen via het Alii platform gedeeld. Organisaties die gebruik maken van dit platform hebben direct toegang tot de keuzehulpen en hebben ook de mogelijkheid de keuzehulp aan te passen naar de specifieke praktijk van de eigen organisatie. Binnenkort verschijnen de keuzehulpen ook in een handige app. Deze app is voor iedereen toegankelijk en vrij beschikbaar in de Appstore of Google play en toont alle beschikbare keuzehulpen op een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier.

Markus van den Burgh, projectmanager Akwa GGZ

De keuzehulpen koppelen specifieke patiëntkenmerken aan de zorgstandaard. Zo ondersteunen we ggz-professionals bij het toepassen van de standaarden in de praktijk.

NVvV

Community app voor de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie

Alii heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV) een app ontwikkeld die als doel heeft de leden van de wetenschappelijke vereniging van kennis te voorzien.

De app maakt uitgebreid gebruik van de mogelijkheden van het Alii platform: het weergeven van kwaliteitsdocumenten, handige flowcharts en interactieve beslisondersteuning. De NVvV zet deze mogelijkheden in om hun richtlijnen toegankelijker en toepasbaarder te verspreiden.

Ook kent de app een persoonlijk nieuwsoverzicht waarin berichten van de vereniging te vinden zijn. Alle leden zijn eenvoudig terug te vinden in het ledenoverzicht, waar ook direct overzichtelijk wordt weergegeven wie in welke commissie zit. De evenementen van de vereniging worden bijgehouden in een agenda en gebruikers kunnen eenvoudig agenda-items overnemen in hun eigen persoonlijke agenda.

De app is beschikbaar in de appstore en via google play.

113

Alii Platform als basis voor de suïcidepreventie toolkit van 113 Zelfmoordpreventie

Alii heeft 113 Zelfmoordpreventie ondersteunt bij het ontwikkelen en tonen van de suïcidepreventie toolkit. Deze toolkit wordt elke 3 maanden verbeterd, door het includeren van nieuwe literatuur en door lessons learned vanuit de praktijk.

Behandelaren kunnen deze toolkit gebruiken. Instellingen kunnen een eigen, afgeleide, versie maken zodat de toolkit afgestemd is op de situatie binnen de instelling.

Klik hier voor meer informatie
Catalina

Catalina is gestart bij Alii

Sinds november 2020 maakt Catalina deel uit van het technische team van Alii. Ze koppelt jeugdig enthousiasme, een opleiding in Computer Science en meerdere jaren werkervaring aan een sterke innovatieve drive. Catalina doet graag werk met een maatschappelijke impact en dat is waarom ze perfect past binnen het team en bij de missie van Alii om met behulp van technologie de zorg beter te maken.

Wanneer ze niet achter het scherm zit om software te schrijven brengt Catalina haar tijd het liefst door met haar gezin. Ze doet graag creatieve foto shoots met haar zoontje en ze trekt er vaak op uit om de Nederlandse natuur te ontdekken.

RAPP

Innovatieve Richtlijn-App voor Paramedische zorg bij Parkinson

Alii heeft met ParkinsonNet een zonMw subsidie gewonnen voor het ontwikkelen voor de RAP-Parkinson (Richtlijn-App voor Paramedische zorg bij Parkinson).

In dit project zorgen we ervoor dat de kennis die nodig is om patiënten met de Ziekte van Parkinson optimale zorg te bieden, altijd actueel is en beter en eenvoudiger bruikbaar in de dagelijkse praktijk. Zo zorgt Alii dat de kennis makkelijker toegankelijk en toepasbaar wordt voor de dagelijkse praktijk.

Zie de website van ParkinsonNet voor meer informatie

Marijke

Marijke van Olst komt het team van Alii versterken

Marijke van Olst is het team van Alii komen versterken. Marijke heeft twintig jaar ervaring in de zorg. "Toen ik van Alii hoorde, wist ik meteen, dit is de volgende stap voor mij. Samen met specialisten kennis in de zorg toegankelijk maken en zo de zorg beter maken. Dat past helemaal bij mij."

Gedurende haar loopbaan heeft ze altijd de dynamiek in de zorgwereld met interesse gevolgd. Ze is gedreven om met een relatie een gemeenschappelijke doelstelling te vinden: samen met de klant ervoor zorgen dat patiënten de zorg krijgen die nodig is. En Alii kan hierin een grote rol hebben.

In haar vrije tijd is ze altijd te vinden bij haar gezin, familie of vrienden. Samen lief en leed delen onder het genot van een goede maaltijd. Een van haar grote hobby's is het maken van haar eigen kleding. Deze passie deelt ze met haar creatieve vriendinnen.

AGE

Dashboard voor kwetsbare ouderen

Er vinden elk jaar steeds meer operaties plaats bij kwetsbare oudere patiënten. Bij de besluitvorming zijn meerdere disciplines betrokken. Voor het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein ontwikkelde Alii een dashboard waarmee de kwetsbaarheden van patiënten goed in beeld zijn en op een gestructureerde manier beslissingen genomen kunnen worden in een multidisciplinair overleg (MDO). We noemen dit het AGE Dashboard.

Het AGE dashboard

Het AGE dashboard laat met behulp van stoplichten op overzichtelijke wijze zien op welke gebieden een patiënt kwetsbaar is. Daarbij wordt gekeken naar specifieke risico's die samenhangen met de geplande operatie, maar ook naar persoonlijke kwetsbaarheid op het fysieke, mentale en sociale domein.

Wetenschappelijk gevalideerde predictiemodellen worden gebruikt om risico's op complicaties te voorspellen.

Beslisondersteuning

Het AGE dashboard maakt voor iedere patiënt de risico’s inzichtelijk. Hierdoor kunnen beslissingen op een gestructureerde manier genomen worden.

Op basis van het persoonlijke risicoprofiel worden automatisch mogelijkheden voor optimalisatie gepresenteerd. Uiteindelijk wordt tijdens het MDO besloten of een operatie de beste behandeling is en onder welke voorwaarden dit kan plaatsvinden. Het AGE dashboard zorgt ervoor dat beslissingen voor iedere patiënt op basis van dezelfde criteria genomen worden. Daarnaast wordt duidelijk vastgelegd hoe tot dit besluit gekomen is.

Waarom een Age MDO

Voordelen

Efficiënt
Geïntegreerde beslisondersteuning zorgt ervoor dat beslissingen sneller genomen kunnen worden.
Flexibel
Noodzakelijk gegevens, vragenlijsten en voorspelmodellen kunnen eenvoudig worden aangepast.
Regionaal
Regionale MDO's zijn mogelijk, waarbij vanuit verschillende ziekenhuizen patiënten ingebracht kunnen worden.